SCRIPT AUTO LIKE TINDER - HùngKuTin

SCRIPT AUTO LIKE TINDER

 

SCRIPT AUTO LIKE TINDER


SCRIPT AUTO LIKE TINDER
dành cho bác nào thường xuyên sử dụng tinder
* Truy cập trang: https://tinder.com/app/recs
Bấm chuột phải chọn Inspect, chọn mục Console
Dán script sau, bấm Enter:

javascript:x = document.getElementsByClassName('Pos(r) Py(12px) Py(16px)--ml Px(4px) Px(8px)--ml D(f) Jc(sb) Ai(c) Maw(375px)--m Mx(a) Pe(n)'); total = 0; setTimeout(function loop() { name = document.getElementsByClassName('Ov(h) Ws(nw) As(b) Ell')[1].innerText; x[0].lastChild.previousElementSibling.lastChild.click(); if (block = document.getElementsByClassName('Bdrs(8px) Ov(h) Ta(c) Bgc(#fff) M(10px) W(100%) Miw(300px) W(400px)--ml Mah(100%)--xs Ovy(s)--xs Ovs(touch)--xs Ovsby(n)--xs').length == 1) { return console.warn('Đã hết lượt thả ❤️'); } else { console.log(`Đã Thả ❤️ ${name} - Total: ${++total}`);} setTimeout(loop, 1000); },1000)

Nguồn: Nguyễn Thế Lợi