Văn hóa khi viết Email?

1. ĐỐI VỚI EMAIL LẦN ĐẦU GỬI CHO NGƯỜI KHÁC XIN THAM KHẢO MẪU SAU: Chủ đề email: "Về việc (nêu …