Github thông báo về Github Copilot - một con AI sẽ code cùng bạn.

Capilot được xây dựng dựa trên Open AI. Được huấn luyện dựa trên hàng tỉ dòng code, được triển khai…